De Oorspronkelijke Kerk

September 2016

3 jaar van premaster

Vader Dr. Michael Bakker, directeur van het ACOT / VU werkt gestaag met de faculteit Godgeleerdheid om te de opleiding vorm te geven.

Onlangs hebben ze het ministerie veel meer vrijheid gekregen om de opleiding vorm te geven zoals het hen goeddunkt,
dus praxis en theoria hand in hand en niet volgens de ‘Leidse’ duplex ordo waarbij je je eerst met ‘echte’ wetenschap bezig houdt en vervolgens je ‘geloofsdingen' doet.

Het komt er nu waarschijnlijk als volgt uit te zien:

- 3 jaar van zogenoemde premaster, die iedereen met een bachelor (HBO of universiteit) klaarstoomt voor de 1-jarige master spiritual care; aan de hand van een portfolio wordt gekeken of vrijstellingen mogelijk zijn en of er deficienties zijn die elders moeten worden gevuld.

- het onderwijs tijdens de premaster is deeltijd, dwz de helft van de gewonen studiebelasting, zodat studenten ernaast kunnen werken en een gezin kunnen hebben;
het onderwijs wordt geconcentreerd in drie intensieve weken per academisch jaar, waartussen via distance learning (‘blended learning) studenten vanuit huis contact met de docent houden en hun opdrachten insturen.

Wegens alle benodigde voorbereidingen zal de premaster waarschijnlijk pas in september 2017 kunnen starten

John Behr benoemd tot hoogleraar Orthodoxe Theologie

John Behr benoemd tot hoogleraar Orthodoxe Theologie
Per 1 september 2016 is John Behr hoogleraar op de Metropolitan Kallistos Ware Chair

John_Behr

Theoloog John Behr (Engeland, 1966) is per 1 september 2016 benoemd tot hoogleraar Orthodoxe Theologie op de Metropoliet Kallistos Ware Leerstoel. Behr is aangesteld voor één dag in de week en blijft daarnaast decaan van het St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in New York. De leerstoel is ondergebracht bij het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT) verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en beoogt de rijke diversiteit van de Orthodoxe theologie te onderwijzen en te onderzoeken. Daarnaast zal Behr een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van Orthodoxe geestelijken en het toegankelijk maken van de Orthodoxe theologie voor een breder publiek.

Loopbaan
John Behr is theoloog, Orthodox priester en hoogleraar in de patristiek aan het St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary (New York). Behr is in 1995 gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford bij Metropoliet Kallistos Ware, naar wie de leerstoel is vernoemd. Zijn proefschrift over St Ireneüs van Lyon en St Clemens van Alexandrië en andere boeken van zijn hand zijn gepubliceerd door Oxford University Press; in 2017 brengt deze uitgever zijn nieuwe uitgave en vertaling van Origenes’ Over de beginselen op de markt. Op dit moment schrijft hij een serie over de ontwikkeling van de christelijke theologie. Hiervan zijn twee delen, The Way to Nicaea en The Nicene Faith, al verschenen. Een synthese van deze boeken is The Mystery of Christ: Life in Death. In 2013 publiceerde hij een meer poëtisch en meditatief boek: Becoming Human: Theological Anthropology in Word and Image.

Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie
De verschillende Orthodoxe kerken vormen samen met het katholicisme en het protestantisme de drie grote stromingen binnen het Christendom. VU-wetenschapper
Michael Bakker, directeur van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT): “Naast een excellente academische staat van dienst brengt John Behr veel ervaring mee in het opleiden van studenten van diverse achtergronden in een internationale context. Onze studenten zullen hun gemeenschappen bedienen in een pluriforme samenleving en moeten daarom in staat zijn kritisch op hun eigen geloof te reflecteren. De traditie van de VU om academische theologie te beoefenen vanuit een levend geloof, vormt hiermee voor ons een ideale omgeving.” VU-hoogleraar Wim Janse en decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid: “Met een afzonderlijke leerstoel voor de Orthodoxe theologie verruimen en verrijken we onze academische horizon.”

Orthodoxen in Nederland
De meest prominente Nederlandse Orthodox is wellicht koningin Anna Pavlovna Romanova, gemalin van koning Willem II. Minder bekend is dat bijvoorbeeld de Armeens-apostolische Kerk al meer dan driehonderd jaar een kerkgebouw in het centrum van Amsterdam heeft. Michael Bakker: “Wij hebben berekend dat Nederland ongeveer 190 duizend inwoners met een Orthodoxe achtergrond telt. Van hen behoren circa 55 duizend tot wat men de Oriëntaals-orthodoxe familie noemt (bijvoorbeeld Armeniërs, Kopten, Ethiopiërs). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorig jaar speciale financiering aan de VU toegekend om geestelijken voor deze groeiende kerken op te leiden. Rond de oratie van Behr op vrijdag 13 januari 2017 zal meer bekend worden gemaakt over de eerste Orthodoxe ambtsopleiding in Nederland.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Bakker via
e-mail of 06-81377131

John Behr appointed Professor in Orthodox Theology

John Behr appointed Professor in Orthodox Theology
As of 1 september 2016 John Behr holds the Metropolitan Kallistos Ware Chair

Theologian John Behr (England, 1966) has been appointed professor and holder of the Metropolitan Kallistos Ware Chair in Orthodox Theology, as of September 1, 2016. This is a part-time position of one day per week. Behr will remain dean of St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in New York. The chair is part of the Amsterdam Centre for Orthodox Theology (ACOT), which is based in the Faculty of Theology of the Vrije Universiteit Amsterdam (VU), and its aim is to teach and research the rich diversity of Orthodox theology. Additionally, Behr will play an important role in training Orthodox clergy and making Orthodox theology accessible to a broader public.

Career
John Behr is a theologian, Orthodox priest and Professor of Patristics at St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary (New York). Behr received his doctorate in 1995 from the University of Oxford after being supervised by Metropolitan Kallistos Ware. His doctoral work, which examined issues of asceticism and anthropology, focused on St Irenaeus of Lyons and Clement of Alexandria and was published by Oxford University Press (OUP). Fr John founded the Formation of Christian Theology series at St Vladimir’s Seminary Press (SVS Press), which includes his books The Way to Nicaea and The Nicene Faith; his subsequent book The Mystery of Christ: Life in Death synthesized those studies. More recently Fr John published a poetic, meditative work entitled Becoming Human: Theological Anthropology in Word and Image, and also a full study of St Irenaeus: St Irenaeus of Lyons: Identifying Christianity. He has completed a new edition and translation of Origen’s On First Principles (OUP, 2017), and he currently is working on a new edition and translation of the works of St Irenaeus of Lyon and a book on the Gospel of St John.

Amsterdam Centre for Orthodox Theology
The Orthodox churches, together with the Roman Catholic church and the churches of the Reformation, form three main streams within Christianity. VU scholar
Michael Bakker, director of the Amsterdam Centre for Orthodox Theology (ACOT): “Besides excellent academic qualifications, Fr John Behr brings with him great experience in educating students of diverse backgrounds in an international context. Our students will serve their communities in a pluriform society and need to be able to reflect critically on their own faith. VU’s tradition of practicing academic theology from within a living faith provides an ideal setting.” Professor Wim Janse, dean of the Faculty of Theology: “A full and dedicated chair in Orthodox theology broadens and enriches our academic horizon.”

Orthodox in The Netherlands
The most prominent Dutch Orthodox is probably Queen Anna Pavlovna Romanova (1795–1865), queen consort of King William II. A lesser known fact is that the Armenian Apostolic Church has had for more than three hundred years a church in the center of Amsterdam. Michael Bakker: “We have calculated that The Netherlands has about 190 thousand inhabitants with an Orthodox background. Approximately 55 thousand of them belong to the Oriental Orthodox family (e.g., Armenians, Copts, Ethiopians).” In 2015 the Dutch Minister of Education decided to grant VU a special budget to educate clergy for these growing churches. At the time of Fr John’s inaugural lecture on Friday January 13, 2017, details will be provided about ACOT’s Orthodox programmes.

More information
Please contact Michael Bakker for further information at
m.bakker@vu.nl or +31 (0)6 813 77131.